മനസ്സില്ലാത്ത മരുന്നുകള്‍ -- Letter to the Editor, Manorama